“RADNA GRUPA”

Izveštaj” koji je Marko Milošević posle dužeg izbegavanja podneo N.O. AMS Osiguranja. Obratiti pažnju da iznos korišćen za kupovinu korporativnih obveznica njihovih “prijateljskih” firmi. Novac koji je vraćen po osnovu tih obveznica,  je opet iz AMS Osiguranja, samo preko bočnih – bojler firmi.

AMS Osiguranje kupi obveznice, pa onda sam sebi vraća.

Izveštaj Marka Miloševića za N.O. AMSO

 

“Investiciona nekretnina” – Zemun

Ugovor o kupoprodaji nepokretnosti AMSO & UTC COMPANY

Lokacija: Zemun Stevana Markovića br.15 (ex Đure Đakovića)

Inače, na zvaničnoj stranici Beogradske Berze, u informatoru AMS Osiguranja  a.d.o. pod tačkom 6. adresa objekta je skrivena, a kao namena je navedeno administracija. Procenite sami, kakva administracija može da bude u objektu koji se nalazi u zajedničkom dvorištu, u ovakvom stanju.

Zemun Stevana Markovića br.15 (ex Đure Đakovića) ulaz u unutrašnje dvorište

Zemun Stevana Markovića br.15 (ex Đure Đakovića) ulaz u unutrašnje dvorište

Još jedan od dokaza “uspešnog” poslovanja AMSO. Zgrada kupljena od “UTC company” za 1.600.000 EUR-a, pa odmah zatim procenjena od strane procenitelja AMSO na 2.400.000 EUR-a i razliku od 800.000 EUR-a prikazali kao dobit.
To potvrđuje i nedavno podnet izveštaj radne grupe za deponovanja i ulaganja, na čelu sa Markom Miloševićem. (Strana 6).

Zemun Stevana Markovića br.15 (ex Đure Đakovića) u dvorištu – pogled levo …

Zemun Stevana Markovića br.15 (ex Đure Đakovića) u dvorištu – pogled desno …

Inače, ta ista “UTC company” od kojih je kupljena ova zgrada, uzela je kredit od Privredne Banke Beograd, gde je AMS Osiguranje deponovalo blizu 6.000.000 EUR-a.

Zemun Stevana Markovića br.15 (ex Đure Đakovića) u dvorištu – pogled na ulaz u objekat …

 

Kako je EPS osiguran

Igranje sa državnom imovinom
Kako je EPS osiguran

Ana Sović | nedelja, 04.05.2014. | 22:28

Direktor „Elektroprivrede Srbije“ Aleksandar Obradović na pitanju osiguranja najveće državne kompanije u zemlji pokazao je kako se vodi državni gigant na neodgovoran i sumnjiv način

Javno preduzeće „Elektroprivredu Srbije“ osnovala je Vlada Republike Srbije, a osnovni zadatak kompanije je potpuno zadovoljavanje potreba privrede i stanovništva za električnom energijom. JP EPS je vertikalno organizovano preduzeće, koje je osnovalo 13 privrednih društava.

Misija „Elektroprivrede Srbije“ je sigurno snabdevanje svih kupaca električnom energijom, pod tržišno najpovoljnijim uslovima, uz stalno podizanje kvaliteta usluga, unapređenje brige o životnoj sredini i uvećanje dobrobiti zajednice.

Vizija „Elektroprivrede Srbije“ je da bude društveno odgovorna, tržišno orijentisana i profitabilna kompanija, konkurentna na evropskom tržištu i sa značajnim uticajem u regionu.

Odgovornost prema građanima

Javno preduzeće „Elektroprivreda Srbije“ raspolaže sa najvrednijom imovinom građana Republike Srbije, kao što su hidro i termo elektrane, elektromreža i rudnici uglja, što ukupno predstavlja oko 780 milijardi dinara ili sedam milijardi evra.

Zbog ogromne imovine kojom raspolaže u ime građana Srbije, javno preduzeće „Elektroprivreda Srbije“ ima i odgovornost i ne samo prema svom osnivaču Vladi Republike Srbije, nego i svim građanima ove države. Zbog svega toga menadžmentu te kompanije nije dozvoljeno da improvizuje i „igra“ se sa imovinom građana ove zemlje, već je u skladu sa svojom funkcijom dužno da principijelno i maksimalno racionalno raspolaže tom imovinom u cilju dobrobiti celokupne zajednice.

Ovih dana svedoci smo javnih saopštenja Ministarstva energetike i EPS-a, a povod za ta saopštenja je višemilionski (10 miliona evra) kvar transformatora u termoelektrani „Kostolac B“, čime je ugrožen javni interes i javno snabdevanje.

U svom saopštenju 23. 04. 2014. godine Ministarstvo energetike navodi da se radi o teškom propustu menadžmenta EPS-a, koji ni posle višemesečne procedure nije uspeo da uspešno okonča tender za osiguranje svoje pokretne i nepokretne imovine, a sve do sada dostupne informacije govore da je taj postupak vođen nezakonito. Ministarstvo energetike insistira da sve činjenice važne za postupanje ili nepostupanje oko osiguranja imovine EPS-a treba da budu dostavljene i Ministarstvu unutrašnjih poslova i Bezbednosno-informativnoj agenciji.

U svom odgovoru 24. 04. 2012. godine EPS navodi da se havarije dešavaju u svim proizvodnim sistemima, i kvarovi tog tipa nisu neuobičajeni i ne mogu da se predvide, te da je apsolutna neistina da je EPS neosiguran, jer je za svu imovinu u svim delovima sistema „Elektroprivrede Srbije“ na vreme obezbeđeno osiguranje i šteta nastala na tom transformatoru biće nadoknađena od osiguranja. Menadžment EPS-a je i pored višemesečnih problema u realizaciji javne nabavke osiguranja obezbedio da se takvi rizici i havarije otklone i osigurao je imovinu do okončanja postupka nabavke. Nije propust menadžmenta EPS-a što ugovor za osiguranje nije zaključen, već je višemesečna procedura posledica podnošenja zahteva za zaštitu prava, o kojima odlučuje Republička komisija za zaštitu prava ponuđača.

Činjenice

Radi informisanja javnosti moramo da iznesemo niz činjenica koje ne utemeljuju saopštenje EPS-a, a odnose se na proces raspisivanja tendera za javnu nabavku osiguranja JN 92/13/DEFP. Naime, rukovodstvo EPS-a čekalo je do zadnjeg časa da raspiše konkurs za nabavku usluge osiguranja, i tek 25. 11. 2013. godine je od Uprave za javne nabavke traženo da dozvoli raspisivanje. Bila je formirana pretkomisija koja je trebalo da utvrdi i pripremi celokupni tenderski materijal, što je ista i učinila. Kada se kriterijumi nisu svideli direktoru EPS-a Aleksandru Obradoviću, on je od pretkomisije tražio da izmene kriterijume, te pošto su isti to odbili, on je odmah 29. 11. 2013. godine formirao novu komisiju u sastavu tri direktora i tri centrale EPS-a, koja je istog dana utvrdila materijal od stotinak strana i istog dana ga objavila na sajtu, što je sve nezamislivo i ukazuje na umišljaj i prethodnu pripremu.

Na otvaranju ponuda 30. 12. 2013. godine konstatuje se da je Konzorcijum na čelu sa „Dunav osiguranjem a. d. o.“ (koji čine još „DDOR Novi Sad“ i „Delta generali osiguranje a. d. o Beograd“) podneo urednu i kompletnu dokumentaciju i pripremljen je tekst o prihvatanju ponude.

Već sutradan, 31. 12. 2013. godine, kada je na osnovu tendera bilo neophodno potpisati Ugovor o osiguranju između Konzorcijuma i EPS-a, umesto ugovora Konzorcijumu se dostavlja Zahtev za izdavanje lista pokrića, koji je suprotan Zakonu o javnim nabavkama, jer se ne može izdati kada je konkurs već raspisan, o čemu je Uprava za javne nabavke istoga dana i obavestila menadžment EPS-a. U dopisu, koji je tom prilikom dostavljen Konzorcijumu, stoji besmislena tvrdnja da EPS nije znao kada ističe prethodni četvorogodišnji ugovor o osiguranju, što je u suprotnosti sa svim postupcima i radnjama koji su tome prethodili.

Zloupotreba instituta javne nabavke

Zbog takvog propusta, neozbiljnosti i neodgovornosti menadžmenta EPS-a, ceo sistem elektroprivrede ostaje neosiguran 31. 12. 2013. godine od ponoći. Upozorenje na te rizike i neodgovornost Konzorcijum je istoga dana uputio svim čelnicima Vlade Srbije i svim odgovornim licima u EPS-u.

Menadžment EPS-a, koji je učestvovao u pokušaju izigravanja Zakona o javnim nabavkama, doneo je odluku 09. 01. 2014. godine da se obustavi postupak javne nabavke osiguranja, kako bi prikrili svoj neodgovorni postupak, i istoga dana dostavljaju Konzorcijumu obaveštenje o obustavi konkursa i u roku od nekoliko časova traže da se Konzorcijum izjasni o izdavanju lista pokrića. Takav sadržaj dopisa, kratak i ultimativan rok, očigledno ukazuje na postojanje dogovora sa nekom drugom osiguravajućom kućom, pri čemu je potpuno zanemareno da je za tako nešto neophodna saglasnost Uprave za javne nabavke.

Koliko se menadžment EPS-a neodgovorno ponašao vidljivo je iz postupka šefa kabineta direktora EPS-a Aleksandra Obradovića, koji 16. 01. 2014. godine telefonom zove odgovorna lica u Komisiji za zaštitu konkurencije, a potom šalje informaciju o proizvoljnoj odluci o obustavi postupka javne nabavke. Već sledećeg dana, 17. 01. 2014. godine, pokušavao je da zaustavi da se iz te Komisije pošalje Konzorcijumu već doneto rešenje, kojim je Konzorcijumu osiguravača odobreno izuzeće iz restrikcije za učešće na takvom tenderu. To je jedinstveni incident u istoriji javnih nabavki da naručilac javne nabavke, državno preduzeće, pokušava da kod Komisije za zaštitu konkurencije onemogući podnosioca ponude da dobije tender za javnu nabavku.

Iz iznetog svakom građaninu je jasno da se ovde radilo o zloupotrebi instituta javne nabavke, o kršenju zakona koji to regulišu i niza drugih propisa i akata, kako onih koje donosi EPS, tako i onih koji utvrđuju materiju krivične odgovornosti. Potvrda takve neodgovornosti je i činjenica da je generalni direktor EPS-a Aleksandar Obradović u ključnom trenutku otišao na odmor u inostranstvo od 15. decembra do 14. januara, a ove osetljive, rizične i odgovorne poslove prepustio nedovoljno stručnim osobama, koje pre toga nisu učestvovale u takvoj vrsti nabavke.

Neozbiljnost se nastavlja

No, na ovom se ne završava sva neozbiljnost i „kombinatorika“ rukovodstva EPS-a, koje je i pored upozorenja da je na osnovu zaključenih listova pokrića između kompanije „Dunav osiguranje a. d. o.“ i EPS-a kao ugovarača osiguranja na period važenja od tri meseca, sa ugovorenom klauzulom produženja trajanja osiguranja, ukoliko se do isteka osiguranog perioda ne zaključe nove polise osiguranja, odnosno ne okonča postupak JN broj 92/13/DEFP, odnosno za period od 01. 04. 2014. do 30. 06. 2014. godine, pokušava da zaključi nove listove pokrića sa „AMS osiguranjem a. d. o.“ Pri tome, po novim listovima pokrića „AMS osiguranja“, EPS bi trebalo da plati „AMS osiguranju“ premiju koja je značajno veća (skuplja) od one koju je obračunavala kompanija „Dunav osiguranje a. d. o.“ za isti period trajanja osiguranja. Pored toga, „AMS osiguranje a. d. o.“ nema kadrovske, tehničke i finansijske kapacitete za osiguranje EPS-a, a ni adekvatno reosiguravajuće pokriće za najveće rizike EPS-a. Shodno raspoloživom kapitalu „AMS osiguranja“ njegov finansijski kapacitet, odnosno samopridržaj, iznosi 400.000 evra, što predstavlja 0,2 odsto potrebnog kapitala.

Ali ni tu nije kraj „kombinatorici“ rukovodstva EPS-a, već se ona nastavlja, jer i pored nepostojanja formalnih i/ili zakonskih razloga da JP „Elektroprivreda Srbije“ od 01. 04. do 30. 06. 2014. godine zaključuje nove listove pokrića sa „Winer Stadtische osiguranjem a. d. o.“ i „Uniqa a. d. o.“. Ponuda „Winer Stadtische osiguranja a. d. o.“ i „Uniqa osiguranja a. d. o.“ je neprihvatljiva jer je Konkursna komisija JP „Elektroprivrede Srbije“ i privrednih društava, koje je ono osnovalo, ponudu „Winer Stadtische osiguranja a. d. o.“ i „Uniqa a. d. o.“ proglasilo neispravnom i zakasnelom; podneta je posle isteka roka propisanog Pozivom, u Pozivu se zahteva individualna ponuda, a isključena je mogućnost davanja zajedničke ponude i postojanja podizvođača; traženo je osiguranje za tri meseca, a data je ponuda za godišnje osiguranje.

Republička komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki donosi rešenje br.4-00-675/2014 od 10. 04. 2014. godine kojim delimično poništava otvoreni postupak javne nabavke usluga – osiguranja imovine i zaposlenih za potrebe JP „Elektroprivreda Srbije“ i privrednih društava koje je ono osnovalo na period od četiri godine, JN 92/13/DEFP, naručioca JP „Elektroprivreda Srbije Beograd“, i to u delu stručne ocene ponuda i donošenja Odluke o obustavi postupka br.113/26- 14 od 27. 02. 2014. godine. Takođe se obavezuje JP „Elektroprivreda Srbije Beograd“ da podnosiocima zahteva, kompanijama „Dunav osiguranje a. d. o. Beograd“, „DDOR Novi Sad a. d. o. Novi Sad“ i „Delta Generali a. d. o. Beograd“, nadoknadi troškove postupka zaštite prava u ukupnom iznosu od 9.163.851,50 dinara.

Dana 17. 04. 2014. godine kompanija „Dunav osiguranje a. d. o.“ obaveštava rukovodstvo EPS-a i privredna društva koje je ono osnovalo da su sva njihova imovina i zaposleni za period od 01. 01. do 30. 06. 2014. godine zvanično osigurani listovima pokrića i aneksima listova pokrića izdatim od strane Konzorcijuma („Dunav osiguranje a. d. o.“, „Delta generali, DDOR) i zaštićeni reosiguravajućim pokrićem.

I pored toga što je proces i postupak pripremanja, raspisivanja, oglašavanja i poništavanja konkursa za osiguranje EPS-a vođen sa namerom da se konkurs izigra i da se „ubaci“ neka druga osiguravajuća kuća, čime se najvredniji privredni subjekt u Republici Srbiji dovodi u stanje nesagledivog rizika, do njega nije došlo pre svega zbog insistiranja Konzorcijuma osiguravača i onemogućavanja „kombinatorike“ rukovodstva EPS-a.

Paradoksalno je da su oni koji su najveći privredni sistem u Republici Srbiji izložili nesagledivom riziku u svom obraćanju javnosti u pravu kada saopštavaju da je obezbeđeno osiguranje, i šteta nastala na transformatoru u termoelektrani „Kostolac B“ biće nadoknađena od osiguranja.

Izvor: www.akter.co.rs